OBay Herb Granules

OBay Herb Granules

Product Details

Obay Herbs are a great quality product at exceptionally low prices with vastly improved labelling, including clear Pinyin and English herb categorisation and product code for easy ordering.

Made by Sichuan New Green Pharmaceutical Technology Development Stock Co., Ltd, one of only six authorised companies in China authorised by the State Food and Drug Administration to manufacture granules. It is also the only company in China to own GAP (Good Agricultural Practice) certified farms, in conjunction with GMP (Good Manufacturing Practice) production standards to ensure the quality of granules, from cultivation right through to processing.

An excellent choice for those looking for excllent value for money and great quality.

Prices displayed exclude GST

Please click the column title below to sort alphabetically

Product No : Medicine_Herb_Supplier
Code Pinyin Name English Name Price Quantity
GA001 Ai Ye Mugwort Leaf/ Artemesia $7.25
GA002 A Jiao E-gelatin $23.13
GB001 Bai Bian* Hyacinth Bean/ Dolichos $9.88
GB002 Bai Bu Stemona Root $10.63
GB005 Bai Hua She She Cao Heydyotis/ Oldenlandia $16.88
GB006 Bai He Lily Bulb $13.50
GB007 Bai Mao Gen Rhizome of Wooly Grass/Imperat $8.13
GB008 Bai Qian Root & Rhizome of Cyanchum $11.13
GB009 Bai Shao White Peony Root/Peony $9.75
GB010 Bai Zhu Atractylodes (White) Rhizome $14.38
GB011 Bai Tou Wen Chinese Anemone Root $10.63
GB012 Bai Xian Pi Chinese Dittany Root Bark $14.75
GB013 Bai Zhi Chinese Angelica Root $9.38
GB015 Ba Ji Tian Medicinal Indian Mulberry Root $14.38
GB019 Ban Lan Gen Woad Root/ Isatis Root $7.25
GB023 Bo He Field Mint/ Mentha $8.63
GB025 Bu Gu Zhi Psoralea Fruit $8.50
GC001 Cang Er Zi Cocklebur Fruit/Xanthium $9.75
GC002 Cang Zhu Attractylodes (Black) Rhizome $10.63
GC003 Can Sha Silkworm Faces $8.13
GC005 Ce Bai Yie Leafy Twig of Arborvitae $13.13
GC006 Chen Pi Tangerine Peel/ Citrus $7.25
GC007 Chi Shao Red Peony Root $8.63
GC008 Chai Hu Thorowax/Hare's Ear Root $15.63
GC010 Che Qian Zi Plantago Seeds $11.88
GC012 Chuan Lian Zi Sichuan Pagoda Fruit/Melia $7.25
GC015 Chuan Xiong Szechuan Lovage Root $14.38
GC017 Chui Pen Cao Sedum Sarmentosum Bunge $9.75
GC018 Chan Tui Cicada Moulting $48.13
GC019 Chong Lou Petiolate Paris $49.75
GC021 Ci Wu Jia Eleuthero (Siberian Ginseng) $9.38
GC025 Chao Mai Ya Dry Fried Barley Sprout/Malt $8.50
GC029 Chi Shi Zhi Halloysite/ Kaolin $9.38
GC031 Ci Shi Magnetite $9.38
GD001 Da Qing Ye Woad Leaf (Isatis)/ Indigo $8.13
GD002 Da Zao Chinese Date/Jujube $10.63
GD003 Dai Zhe Shi Hematite $6.88
GD005 Da Huang Rhubarb Root & Rhizome $9.38
GD007 Dan Shen Salvia Root $8.13
GD008 Dan Zhu Ye Lophatherum Stem & Leaves $8.50
GD009 Dan Dou Chi Prepared Soybean $13.13
GD010 Dang Gui Chinese Angelica Root $14.38
GD011 Di Ding Yedeon's Violet/ Viola $8.13
GD012 Dang Shen Codonopsis Root $11.88
GD017 Du Huo Pubescent Angelica Root/Tu Huo $10.63
GD018 Du Zhong Eucommia Bark $14.88
GD020 Di Long Earthworm/ Lumbricus $41.88
GD023 Dan Nan Xing Jack-In-The-Pulpit Rhizome $13.75
GE001 E Zhu Zedoary Rhizome $16.00
GF001 Fang Feng Ledebouriella Root/ Siler $17.25
GF006 fu ling Sclerotium of Tuckahoe $13.75
GF007 Fu Shen Fungus Sclerotium of Tuckahoe $16.88
GF009 Fa Ban Xia Pinellia Rhizome $19.75
GF010 Fu Pen Zi Chinese Raspberry/ Rubus $33.50
GF012 Fu Ling Pi Poria Cocos Peels $10.63
GG001 Gan Cao Licorice Root $9.75
GG002 Gan Jiang Dried Ginger Rhizome $11.88
GG004 Gou Qi Zi Chinese Wolfberry/Lycium Fruit $11.88
GG005 Gao Ben Chinese Lovage Root $12.25
GG006 Gou Teng Gambir Vine Stems and Thorns $9.75
GG008 Gu Sui Bu Drynaria Rhizome $10.63
GG010 Gui Zhi Cinnamon Twig $13.75
GG013 Gua Lou Trichosanthes Husk $13.75
GH003 Hai Zao Seaweed/ Sargassum $8.50
GH004 Han LIan Cao Eclipta $7.50
GH005 He Huan Pi Mimosa Tree Bark / Albizzia $10.63
GH006 Hou Po Magnolia Bark $14.75
GH007 Hong Hua Saffflower Flower/ Carthamus $8.50
GH010 Huang Bai Amur Cork Bark Tree $10.63
GH011 Huang Jing Siberian Solomon Seal Rhizome $14.75
GH012 Huang Lian Coptis Rhizome $25.00
GH013 Huang Qi Milk-Vetch Root, Astragalus $11.13
GH014 Huang Qin Baical Skullcap Root/ Scute $9.38
GH015 Huo Xiang Agastache/Patchouli/Pogostemon $11.00
GH017 He Shou Wu Fleeceflower Root $12.50
GH019 Hong Teng Sargentodoxa Vine $11.88
GH020 Hu Zhang Bushy Knotweed Root and Rhizom $8.50
GH021 Hua Shi Talcum $7.25
GJ002 Jiang Huang Turmeric Rhizome $11.80
GJ004 Jie Geng Root of Balloon Flower $9.38
GJ005 Jin Qian Cao Lysimachia $8.50
GJ006 Jin Yin Hua Honeysuckle Flower/ Lonicera $19.38
GJ007 Ju Hua Chrysanthemum Flower $32.25
GJ008 Ji Xue Teng Spatholobus/Millettia Root $8.13
GJ010 Jing Jie Sui Schizonepeta Stem/Bud $14.75
GJ011 Ju Hong Red Part of Tangerine Peel $10.63
GJ013 Jue Ming Zi Foetid Cassia Seeds $13.13
GJ016 Jiu Cai Zi Chinese Leek Seeds/Allium Seed $19.75
GJ022 Jiao Gu Lan $8.63
GK001 Ku Shen Sophora Root $10.63
GK006 Ke Zi Myrobalan Fruit/Chebula $9.38
GL001 Lai Fu Zi Radish Seed/Raphanus $8.75
GL002 Lian Qiao Forsythia Fruit $11.88
GL005 Long Yan Rou Flesh of the Longan Fruit $11.88
GL006 Lu Gen Reed Rhizome $10.63
GL007 Lu Lu Tong Sweetgum Fruit $8.63
GL013 Li Zhi He Leechee Nut $8.75
GM002 Mai Men Dong Ophiopogon Tuber $12.25
GM003 Mai Ya Barley Sprout/Malt $8.50
GM005 Mang Xiao Miribilite / Glauber's Salt $8.13
GM006 Mo Yao Myrrh $16.88
GM007 Mu Dan Pi Tree Peony Root Bark $11.88
GM008 Mu Li Oyster Shell $6.88
GM015 Ma Chi Xian Portulaca/Purslane $10.63
GN003 Nu Zhen Zi Privet Fruit/Ligustrum $7.50
GN005 Niu Xi Achyranthes Root $10.63
GN007 Nan Sha Shen Radix Adenophorae $9.38
GP004 Pi Pa Ye Loquat Leaf/Eriobotra $8.13
GP005 Pu Gong Ying Dandelion $19.75
GP006 Pu Huang Cattail Pollen/Bulrush $19.75
GQ003 Qiang Huo Notopterygium Root $17.25
GQ004 Qin Jiao Gentiana Macrophylia Root $20.63
GQ005 Qian Hu Hogfennel Root/Peucedanum $11.25
GQ009 Qian Nian Jian Homalomena Rhizome $8.75
GQ012 Qing Dai Indigo Naturalis $8.13
GR001 Ren Shen Ginseng Root $26.00
GR002 Rou Gui Inner Bark of Saigon Cinnamon $16.88
GR005 Ru Xiang Frankincence/Mastic $12.50
GR008 Hong Shen (RenShen Red) Red Ginseng Root $22.50
GS001 Sang Bai Pi Mulberry Root's Bark/Morus Bar $9.38
GS002 Sang Ji Sheng Mulberry Mistletoe Stems $9.38
GS003 Sang Shen Mulberry Fruit Spike $9.38
GS004 Sang Ye White Mulberry Leaf $8.13
GS007 San Qi Notoginseng/Pseudoginseng Root $22.50
GS009A Sha Shen (Bei) Adenophora/Glenia Root (N) $11.88
GS011 Shan Yao Chinese Yam / Dioscorea $9.38
GS012 Shan Zha Hawthorn Fruit, Crataegus $6.88
GS013 Shan Zhu Yu Asiatic Cornelian Cherry Fruit $20.63
GS015 Sheng Ma Black Cohosh Rhizome $11.25
GS016 Sheng Di Chinese Foxglove Root $6.00
GS019 Shi Chang Pu Sweetflag Rhizome/Acorus $16.00
GS021 Shi Gao Gypsum $6.25
GS022 Shi Jue Ming Abalone Shell $10.63
GS024 Shu Di Huang Chinese Foxglove Root Wine Coo $6.00
GS027 Su Zi Purple Perilla Fruit/Seed $12.25
GS028 Suo Yang Fleshy Stem of Cynomorium $9.38
GS029 Sheng Jiang Fresh Ginger $13.50
GS034 Shi Liu Pi Pomegranate Husk $8.13
GT002 Tian Hua Fen Trichosanthes Root $9.38
GT004 Tian Men Dong Asparagus Tuber $10.63
GT006 Tu Fu Ling Glabrous Greenbrier Rhizome $8.13
GT007 Tu Si Zi Chinese Dodder Seeds/Cuscuta $19.38
GT008 Tai Zi Shen Pseudostellaria $14.50
GT009 Tong Cao Rice Paper Pith/Tetrapanax $39.38
GW001 Wang Bu Liu Vaccaria Seeds $11.13
GW004 Wu Yao Lindera Root $12.25
GW005 Wu Zhu Yu Evodia Root $15.63
GW006 Wu Wei Zi Schisandra Fruit $23.13
GW010 Wu Jia Pi Acanthopanax Root Bark $10.63
GW013 Wu Xiao She Zaocys $60.00
GX001 Xia Ku Cao Selfheal Spike/Prunella $8.75
GX002 Xiang Fu Nut Grass Rhizome/Cyperus $9.38
GX003 Xian He Cao Agrimony $8.75
GX004 Xian Mao Golden Eye Grass Rhizome $17.50
GX007 Xi Xian Cao Siegesbeckia $12.38
GX010 Xin Yi Hua Magnolia Flower $14.75
GX012 Xuan Shen Ningpo Figwort Root $8.50
GX013 Xu Duan Japanese Teasel Root/Dipsacus $9.00
GY001 Yan Hu Suo Corydalis Rhizome $29.38
GY004 Ye Jiao Teng Fleeceflower Vine/Polygonum $10.63
GY005 Yi Zhi Ren Black/ Bitter-Seeded Cardamon $18.50
GY006 Yi Mu Cao Chinese Motherwort/Leonurus $7.25
GY008 Yin Chen Yinchenhao/Capillaris $7.50
GY009 Yi Yi Ren Seeds of Job's Tears/Coix $10.63
GY011 Yin Yang Huo Aerial Parts of Epimedium $12.38
GY012 Yu Zhu Solomon's Seal Rhizome $14.38
GY014 Yuan Zhi Chinese Senega Root/Polygala $37.25
GY015 Yu Jin Turmeric Tuber $11.88
GY016 Yu Li Ren Bush Cherry Pit $20.63
GY017 Yu Xing Cao Houttuynia $9.38
GZ001 Chao Zao Ren (Suan) Dry Fried Sour Jujube/Zizyphus $48.50
GZ004 Ze Xie Water Plantain Rhizome/Alisma $8.13
GZ005 Zhen Zhu Mu Mother of Pearl $7.50
GZ006 Zhe Bei Mu Thunberg Fritillaria Bulb $23.13
GZ007 Zhi Mu Anemarrhena Rhizome $11.00
GZ008 Zhi Shi Immature Fruit Bitter Orange $8.75
GZ009 Zhi Qiao (Ke) Fructus Aurantii $9.38
GZ010 Zhi Zi Cape Jasmine Fruit/Gardenia $11.00
GZ019 Zhi Gan Cao Honey Fried Licorice Root $23.13
GZ022 Zhu Ru Bamboo Shavings $11.88
GZ023 ZI Su Ye Perilla Leaf $7.25
GZ024 Zi Wan Purple Aster Root $9.75
GZ026 Zhi Huang Qi Treated Astragalus $12.25
 
183 Results